Algemene voorwaarden

september 2015, versie 1.2


Artikel 1 - Definities:

Voor elke overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, worden de volgende definities gebruikt:

Bijeenkomst: Alle door Share Office Support en Share Online Academie georganiseerde bijeenkomsten, waaronder inspiratiesessies en online inspiratiesessies, inspiratiedagen, trainingen en online trainingen, workshops en online workshops, meerdaagse trajecten en meerdaagse online trajecten, VIP-sessies en online VIP sessies, coachgesprekken en online coachgesprekken, leertrajecten en online leertrajecten, intakegesprekken en online intakegesprekken, lezingen, events, congressen, en seminars en webinars, online Q & A sessies en overige online diensten

Deelnemer: de natuurlijke persoon, die als deelnemer voor een van de bijeenkomsten van Share Office Support of Share Online Academie, welke onderdeel is van Share Office Support,  is aangemeld.

Overeenkomst: Een overeenkomst tussen Share Office Support en/of Share Online Academie en deelnemer, zoals bedoeld in artikel 2.

Inschrijfgeld: de kosten voor deelname aan een bijeenkomst exclusief btw en in Euro’s.

Wederpartij: iedere (rechts)persoon die met Share Office Support een overeenkomst heeft gesloten.

Annulering:Als een deelnemer of wederpartij zich heeft ingeschreven voor een bijeenkomst, de inschrijving door Share Office Support geaccepteerd is en de deelnemer of wederpartij niet meer aan de bijeenkomst wenst deel te nemen. Share Online Academie is onderdeel van Share Office Support.


Artikel 2 – Toepasselijkheid:

2.1      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Share Office Support en/of Share Online Academie en de deelnemer of wederpartij.

2.2      De toepasselijkheid van voorwaarden van de deelnemer of wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Artikel 3 – Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst:

3.1      Alle door Share Office Support en/of Share Online Academie gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

3.2      Inschrijvingen worden slechts dan geacht door Share Office Support aanvaard te zijn, wanneer Share Office Support een bevestiging (per brief of digitaal) heeft gezonden aan de deelnemer/wederpartij.

3.3      De overeenkomst wordt elektronisch uitgevoerd. Share Office Support is niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit uit risico’s als verlies van gegevens en/of bestanden, vertraging, manipulatie en virussen.

3.4      Ingeval van online diensten dient artikel te worden aangevuld met artikel 3.5 t/m artikel 3.7.

3.5      Bij online diensten is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor goed werkende computerapparatuur, internetverbinding en andere benodigdheden om de online dienst te kunnen volgen. Share Office Support en Share Online Academie verzorgen slechts het trainingsmateriaal.

3.6      De online videolessen worden gestuurd naar het door de deelnemer opgegeven emailadres.

3.7      De inhoud en de planning van online programma’s kan door Share Office Support en/of Share Online Academie gewijzigd worden. Mocht dit het geval zijn, dan wordt de deelnemer hierover in kennis gesteld.


Artikel 4 – Vervanging:

4.1      Het is een deelnemer toegestaan zich te laten vervangen, mits dit schriftelijk door zowel deelnemer als vervanger vooraf is bevestigd.


Artikel 5 – Verandering van datum:

5.1      Bijeenkomsten vinden slechts doorgang onder voorbehoud van voldoende deelnemers.

            Indien door Share Office Support wordt vastgesteld dat er onvoldoende deelnemers zijn, dan is Share Office Support gerechtigd de overeenkomst te annuleren.In dat geval ontvangt de deelnemer of wederpartij uiterlijk 1 week voor de aanvangsdatum van de bijeenkomst een bericht en zal het reeds betaalde inschrijfgeld op verzoek van de deelnemer worden gerestitueerd of worden verrekend met eventuele openstaande facturen of met de kosten van een nieuw te plannen bijeenkomst. Online diensten hebben altijd doorgang, ongeacht het aantal deelnemers.


Artikel 6 – Annulering:

6.1      Annulering van een overeenkomst dient schriftelijk (per brief of email) te geschieden.

6.2      Bij annulering tot twee maanden voor aanvang van een bijeenkomst is de deelnemer of wederpartij 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van 50 euro.

6.3      Bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang van een bijeenkomst is de deelnemer of wederpartij 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van 50 euro.

6.4      Bij annulering korter dan één maand voor aanvang van een bijeenkomst is de deelnemer of wederpartij 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van 50 euro.

6.5      Bij annulering korter dan één week voor aanvang van een bijeenkomst is de deelnemer of

            wederpartij 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van 50 euro.

6.6      Als er sprake is van een overeenkomst waarin meerdere bijeenkomsten zijn opgenomen,

            geldt als datum van aanvang de datum van de eerste bijeenkomst na afsluiten van de

            overeenkomst.


Artikel 7 - Prijswijzigingen:

7.1      als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog voor aanvang van de bijeenkomst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de

overeengekomen prijs. Met uitzondering van prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.


Artikel 8 – Betaling:

8.1      Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum maar uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de bijeenkomst.

8.2      Deelname aan een bijeenkomst kan alleen indien het inschrijfgeld voor aanvang is voldaan.

8.3      Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet de deelnemer of wederpartij,  met  inachtneming van het bepaalde in lid 4, betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals deze in de overeenkomst zijn vastgelegd.

8.4      Betaling vindt plaats voor aanvang van de bijeenkomst. Share Office Support mag van de

            deelnemer of wederpartij verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 7 werkdagen voor de dag van aanvang is voldaan.


Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud:

9.1      Alle door Share Office Support en Share Online Academie in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Share Office Support, doch voor rekening en risico van deelnemer en wederpartij, totdat de deelnemer of wederpartij alle verplichtingen uit de met Share Office Support gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

9.2      Het door Share Office Support en/of Share Online Academie geleverde, dat ingevolge lid 1, onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nooit als betaalmiddel worden gebruikt. De deelnemer of wederpartij is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

9.3      De deelnemer mag de door Share Office Support en Share Online Academie geleverde informatie en producten uitsluitend voor zichzelf gebruiken en voor het doel waarvoor het is verstrekt.

9.4      De deelnemer mag buiten dit doel niets wijzigen aan het geleverde product of dienst, en mag de geleverde informatie niet openbaar maken, verveelvoudigen of er derden kennis van laten nemen.

9.5      De deelnemer is niet gerechtigd het logo van het geleverde lesmateriaal en online lesmateriaal te verwijderen.

9.6      De bepalingen blijven gelden na afloop van de overeenkomst.


Artikel 10 – Aansprakelijkheid:

10.1    Voor zover Share Office Support toerekenbaar tekortschiet en de deelnemer of wederpartij daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van Share Office Support voor schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade, beperkt tot een vergoeding van directe schade.

10.2    Onder directe schade wordt in de zin van dit artikel uitsluitend verstaan:

De redelijke kosten die de deelnemer of wederpartij heeft gemaakt in het kader van de tussen partijen gesloten overeenkomst;

De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, mits de deelnemer of wederpartij Share Office Support op voorhand op de hoogte stelt van de wijze en noodzaak daarvan;

De redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de deelnemer of wederpartij kan aantonen dat deze kosten daadwerkelijk hebben geleid tot een beperking van de directe schade in de zin van dit artikel;

10.3    In geen geval is Share Office Support of Share Online Academie aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen, winstderving ten gevolge van het niet of niet naar behoren geven van de bijeenkomst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of voor enigerlei andere gevolgschade.

10.4    Schadeclaims moeten onverwijld, doch in elk geval binnen twee weken na afloop van de bijeenkomst bij Share Office Support schriftelijk (per brief) zijn gemeld. 


Artikel 11 – Overmacht:

11.1    Wanneer ten gevolge van overmacht afgeweken wordt van de overeengekomen datum en of tijd van een bijeenkomst, is Share Office Support niet aansprakelijk voor daaruit

voortgekomen schade. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die Share Office Support niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van Share Office Support, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Share Office Support komt, waardoor Share Office Support zich genoodzaakt acht van datum, locatie of tijd af te wijken, zoals  - maar niet limitatief – verhindering van docenten, sprekers of presentatoren door ziekte.


Artikel 12 – Persoonsgegevens:

12.1    De door Share Office Support verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door Share Office Support verwerkt en worden gebruikt voor de efficiënte inrichting van Share Office Support en Share Online Academie.


Artikel 13 – Geschillen en toepasselijk recht:

13.1    Op alle rechtsbetrekkingen waarbij deelnemer of wederpartij partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.

13.2    De rechter in de vestigingsplaats van de deelnemer of wederpartij is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de deelnemer of wederpartij het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

13.3    Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.